Kemonomichi #3

03/01/2020
BATTLE GAREGGA
:: バトルガレッガ
- Player
T3-Kamui T3-神威
T3-Kamui (Gain)
T3-神威

Gain

- Result
  Score
T3-Kamui 18,408,630
- Movie
Match Movie
- Photos
No.1 No.2
No.3 No.4