Kemonomichi #3

03/01/2020
SUPER STREET FIGHTER 2X
Grand Master Challenge
- Player
Kotaka Shoten こたか商店
Kotaka Shoten.
こたか商店。

Guile

Kurahashi クラハシ
Kurahashi
クラハシ

Ryu

- Result
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    
Kotaka Shoten. × × × × 15
Kurahashi × × × × × × × × × × × × × × × 4
- Movie
Match Movie
Promotion Movie
- Photos
No.1 No.2
No.3 No.4